Ủy ban nhân dân
  • Đỗ Công Chuân

    Chức vụ:Chủ Tịch UBND xã

    SĐT: 0374100767

  • Phạm Văn Tuấn

    Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: