Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Văn Hiển

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND xã- PBT Đảng ủy

    SĐT:

  • Vũ Đức Hùng

    Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0973048227